Lâm Hà đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế

Lâm Hà đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế

Lâm Hà đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế

Lâm Hà đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế

Lâm Hà đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế
Lâm Hà đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế

Lâm Hà đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế

Ngày tạo: 20/09/2019 - By Admin
Nhờ tập trung các nguồn lực đầu tư hỗ trợ vay vốn, đến nay, huyện Lâm Hà đã xây được 14 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó, 10 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp;2 hợp tác xã chăn nuôi bò sữa, 1 hợp tác xã trồng hoa công nghệ cao.

 Nhờ tập trung các nguồn lực đầu tư hỗ trợ vay vốn, đến nay, huyện Lâm Hà đã xây được 14 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó, 10 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp;2 hợp tác xã chăn nuôi bò sữa, 1 hợp tác xã trồng hoa công nghệ cao.


- Nhờ tập trung các nguồn lực đầu tư hỗ trợ vay vốn, đến nay, huyện Lâm Hà đã xây được 14 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó, 10 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; 2 hợp tác xã chăn nuôi bò sữa, 1 hợp tác xã trồng hoa công nghệ cao và 1 hợp tác xã nông nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Riêng tổ hợp tác, địa phương hiện có 14 tổ hoạt động trên các lĩnh vực: chăn nuôi, sản xuất chế biến cà phê, trồng chè… Về kinh tế trang trại, toàn huyện Lâm Hà hiện có 186 trang trại. Nhìn chung, hầu hết các tổ hợp tác, hợp tác xã và kinh tế trang hoạt động có hiệu quả, đúng mục đích, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Ngoài chính sách hỗ trợ vốn, định hướng của huyện Lâm Hà sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình phát triển hơn nữa./.